top of page

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Az Markó Stúdió Táncsport és Táncművészeti Egyesület (a továbbiakban MSTE) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, azokat bizalmasan kezeli és minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát szavatolja.

Az MSTE mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az MSTE adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.markostudio.hu címen. Az MSTE fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az MSTE e változásokról az érintetteket időben értesíti.

2. Az adatkezelő adatai

Az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba.

 • A szolgáltató neve: Markó Stúdió Táncsport és Táncművészeti Egyesület

 • A szolgáltató székhelye: 1136 Budapest, Balzac utca 21. 3/3

A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok:

A szolgáltató nyilvántartásba vételi adatai: Fővárosi Törvényszék, 01-02-0017561

3. Alapfogalmak

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

4. Általános adatkezelési alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy

 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Az MSTE számára adatot közlő, amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, köteles az érintett hozzájárulását beszerezni.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

 2. pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

 3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelés alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az MSTE szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az MSTE részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.1. Felhasználói adatbázis

Az MSTE online szolgáltatásainak igénybevételéhez (jelentkezés, hírlevél) a felhasználóknak személyes adatokat kell megadniuk.

5.1.1 Online jelentkezés

Az adatkezelés neve: Online jelentkezéshez kapcsolt adatok

Az adatkezelés célja: a jelentkező adott MSTE programon történő részvételi szándékának jelzése. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. Az MSTE vállalja, hogy 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken. Az adatkezelés célja továbbá, hogy az MSTE szolgáltatásait már igénybe vett ügyfél számára a későbbiekben személyre szabott egyedi ajánlatok, új szolgáltatásokról szóló ismertetők küldése, lehetővé váljon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám, születési dátum, lakcím, munkáltató vagy – hallgatói jogviszony esetén – oktatási intézmény megnevezése, étkezési preferencia, allergia

Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 8 év.

5.1.2 Online érdeklődés

Az adatkezelés neve: Online érdeklődéshez kapcsolat adatok

Az adatkezelés célja: az érdeklődő valamely MSTE szolgáltatással kapcsolatos információkérési szándékának jelzése. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. Az MSTE vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az érdeklődővel a megadott elérhetőségeken. Az adatkezelés célja továbbá, hogy a későbbiekben személyre szabott egyedi ajánlatok, új, az ügyfél számára releváns szolgáltatásokról szóló ismertetők küldése lehetővé váljon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 5 év.

5.1.3 Hírlevél

Az adatkezelés neve: Hírlevélhez kapcsolt adatok

Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára konkrét ajánlatokat, akciókat tartalmazó hírlevélküldő szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig

Adatkezelés nyilvántartási szám: folyamatban

A feliratkozás során, a honlapon elhelyezett űrlap vagy emailben kapott feliratkozó link segítségével, a felhasználó megadja nevét és e-mailcímét, valamint a megfelelő hírlevél típus melletti “Feliratkozom a hírlevélre” jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a szolgáltatás igénybevételére. A hírlevél szolgáltatást az MSTE a megadott emailcímre biztosítja.

Az MSTE rendszeresen hírlevélben küld újdonságairól, szolgáltatásairól szóló marketing típusú üzeneteket azoknak a felhasználókat, akik az adott hírlevél szolgáltatásra feliratkoztak. Ezen felül az MSTE hírlevélküldő rendszere alkalmanként egyéb üzeneteket is küldhet.

A megadott adatok módosítását vagy a hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást a felhasználó emailben jelezheti a bármely hírlevél alján található leiratkozó vagy feliratkozás módosító linkre kattintva, vagy az info@markostudio.hu címre küldött e-mail üzenetben.

5.1.4 Tartalmi hírlevél

Az adatkezelés neve: Tartalmi hírlevélhez kapcsolt adatok

Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára angoltanulást segítő, tanulási tippeket, példákat tartalmazó hírlevélküldő szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az MSTE rendszeresen hírlevélben küld tanulást segítő anyagokat azoknak a felhasználókat, akik az adott hírlevél szolgáltatásra feliratkoztak. Ezen felül az MSTE hírlevélküldő rendszere alkalmanként egyéb üzeneteket is küldhet.

A megadott adatok módosítását vagy a hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást a felhasználó emailben jelezheti a bármely hírlevél alján található leiratkozó vagy feliratkozás módosító linkre kattintva, vagy az info@markostudio.hu címre küldött e-mail üzenetben.

5.2 Cookie-kezelés

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A cookie-k személyes adatokat nem rögzítenek, csak a felhasználó böngésző szoftverét azonosítják.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google és Facebook – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google vagy Facebook hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google és Facebook cookie-jait. Az ún. Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a felhasználó a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.

Az MSTE weboldalán alkalmazott cookie-k:

5.2.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az MSTE weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú cookie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. A cookie beállításokkal kapcsolatos személyes preferenciák szintén feltétlenül szükséges cookie-k, ezek segítségével a weboldal megjegyzi a látogató cookie beállításait, így a következő oldallátogatáskor nem kell újra beállítani azokat.

5.2.2 Harmadik fél által elhelyeztet teljesítmény cookie-k (analitika)

Az MSTE weboldalán a látogatók viselkedése és az MSTE hirdetéseinek hatékonyságának mérése céljából teljesítmény  cookie-kat helyez el. Ezek a cookie-k a Google Analytics, az Google Ads és a HotJar tacking cookie-jai.

5.2.3 Harmadik fél által elhelyeztet marketing cookie-k

Az MSTE weboldalán a látogatók szintjén adatokat gyűjtő cookie-kat helyez el azzal a céllal, hogy számukra személyre szabott ajánlatokat kínálhasson. Ezek a Google Ads Remarketing, a Google Ads Konverziómérés és a Facebook Remarketing (Facebook Pixel) cookie-jai.

A Google Remarketing és Facebook Remarketing cookie-k elsősorban azt biztosítják, hogy az MSTE weboldalára látogatók később a Google, illetve a Facebook hirdetési felületein az MSTE hirdetésével találkozzanak. Az MSTE online hirdetéseihez igénybe veszi a Google Remarketing programot. Az MSTE hirdetéseit külső szolgáltatók például a Google is megjelenítik internetes webhelyeken. Az MSTE és külső szolgáltatók saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) együttesen használják a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

A harmadik fél által elhelyezett cookie-k lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

6. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az MSTE a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az MSTE honlapjait kiszolgáló szerverek az 1b Telecom Hungary Kft. szervertermeiben kerültek elhelyezésre.

Az MSTE a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az MSTE olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az MSTE az adatkezelés során megőrzi 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az MSTE informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

8. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az MSTE megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai

 • az érintett személyes adatok kategóriái

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

 • az adatforrásokra vonatkozó információ

 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az MSTE által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az MSTE indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az MSTE korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;


ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

bottom of page